Informatie voor werkenden

CAO Uitzendkrachten

Je rechten als uitzendkracht zijn vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Hieronder tref je de pdf van de meest recente versie van deze CAO aan. 

De CAO voor Uitzendkrachten is ook te downloaden als app. De app bevat de complete cao-tekst, een samenvatting, antwoorden op veelgestelde vragen en handige tools. Hij is te downloaden in de Google Play Store en de App Store van Apple.


> Download

Fasensysteem

In de Wet Flexibiliteit en Zekerheid is vastgelegd dat je meer zekerheden opbouwt naarmate je langer als uitzendkracht werkzaam bent. Je doorloopt een fasensysteem dat uit fase A, B en C bestaat. In je eerste werkweek start je in fase A op basis van een detacheringsovereenkomst.

Fase A eindigt zodra je in 78 weken minimaal één dag per week werk hebt verricht. Na 26 gewerkte weken in fase A heb je recht op pensioenopbouw (zie pensioenregeling).

Fase B duurt maximaal 4 jaar. In deze fase kan Projob je maximaal 6 keer een contract voor bepaalde tijd aanbieden. Daarna kan Projob je een Fase C-contract bieden voor onbepaalde tijd.

Loonbelastingverklaring

Bij wijziging van je loonheffingskorting kun je hier een nieuwe loonbelastingverklaring downloaden en ingevuld en ondertekend aan ons retourneren.

> Download

Loonstrook en Jaaropgave

Loonstrook

Van elke declaratie ontvang je een gedetailleerde loonstrook. Deze wordt wekelijks per e-mail verzonden.

Jaaropgave

In januari ontvang je van Projob per e-mail de jaaropgave met je inkomensgegevens van het voorgaande jaar. Indien je niet het gehele jaar hebt gewerkt, kom je eventueel in aanmerking voor teruggave van ingehouden loonbelasting. De formulieren voor deze teruggave kun je opvragen bij de Belastingdienst.

Overwerk

Alleen na overleg met de opdrachtgever is het toegestaan overwerk te verrichten.

Conform inlenersbeloning is de overwerkregeling van toepassing die geldt voor vast personeel bij de opdrachtgever waar je werkzaam bent. Dit kan betekenen dat je geen toeslagen krijgt uitbetaald.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het uitsplitsen van de uren in je declaratie en voor het correct invullen of kiezen van het toeslagpercentage. Voor de papieren declaratie geldt dat je de overuren in de tweede kolom van het declaratieformulier kunt invullen met het betreffende percentage vóór het %-teken bovenaan. In de digitale declaratie kun je als er een overwerkregeling van toepassing is, deze selecteren in het vakje "urensoort".

Pensioenregeling

Voor uitzendkrachten die langere tijd werken bestaat een pensioenregeling die ondergebracht is bij de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Bijna alle uitzendbureaus zijn hierbij aangesloten. PVF Pensioenen voert namens de StiPP de regeling uit.

De Basis Pensioenregeling wordt van kracht zodra je in fase A 26 weken hebt gewerkt en je ouder bent dan 21 jaar. Wanneer je 78 weken hebt gewerkt voor hetzelfde uitzendbureau wordt het Plus Pensioen van kracht.

Deze regeling geldt ook als je een bewijs kunt overleggen dat je in tenminste 52 weken via een ander, bij de StiPP aangesloten uitzendbureau in deze regeling was opgenomen zonder onderbreking van 52 weken of langer.

De premie voor het Basis Pensioen wordt geheel door Projob betaald. Op het Plus Pensioen zijn andere regels van toepassing. Wij zullen je hierover informeren zodra dit voor jou van toepassing is.

Jaarlijks wordt je op de hoogte gehouden van het saldo van deze rekening, je pensioenkapitaal, dat de basis vormt voor de pensioenuitkering.

Voor meer informatie over de pensioenregeling kun je:

  • de StiPP-website bezoeken: www.stippensioen.nl
  • bellen met de STIPP helpdesk: 088-0084060
  • contact opnemen met Projob Support: 020-5738333 

 

Reiskosten declareren

Wanneer je recht hebt op reiskostenvergoeding en je je reiskosten die gemaakt zijn met een OV-chipkaart wilt declareren, hebben wij een transactieoverzicht nodig.

Klik hier voor uitleg over het declareren van reiskosten

Reserveringen

Overeenkomstig de CAO-bepalingen wordt aanvullend op je uurloon door Projob bijna 19% gereserveerd voor vakantiedagen en vakantiegeld. Het percentage wordt berekend over je bruto uurloon. Over toeslaguren in verband met overwerk worden geen reserveringen opgebouwd.

Het totaal aan opgebouwde reserveringen staat op je loonstrook vermeld. Voor een gedetailleerde uitleg over de opbouw van je reserveringen verwijzen wij naar de CAO voor Uitzendkrachten.

Reserveringen restant

Indien je niet meer beschikbaar bent voor werk via Projob, wordt het restant aan reserveringen tegelijk met je laatste declaratie door ons uitbetaald. Je kunt dit zelf ook aangeven door op de declaratie bij de kolom 'altijd invullen' in het 3e hokje 'ja' aan te kruisen. In de digitale declaratie is dit het 5e hokje.

Reserveringen uitbetaling

Op je declaratie kun je aangeven of je je reserveringen of een gedeelte daarvan uitbetaald wilt krijgen.

Salaris

De hoogte van je uurloon is afhankelijk van je wensen in combinatie met je opleiding, ervaring en leeftijd en van de werkzaamheden die je gaat verrichten.

Het salaris wordt vastgesteld volgens de inlenersbeloning. Dit laatste houdt in dat je salaris wordt aangepast aan het niveau van de salarissen van vast personeel bij de opdrachtgever waar je gaat werken. 

Salaris uitbetaling

Je salaris wordt wekelijks overgemaakt op je bank- of girorekening. Heb je een bankrekening, dan ontvang je je salaris uiterlijk op woensdag. Heb je een voormalige Postbankrekening, dan ontvang je je salaris uiterlijk op donderdag.

Het is essentieel dat je het declaratieformulier volledig invult en laat ondertekenen dan wel goedkeuren door de opdrachtgever. Voor een tijdige betaling dient je declaratie uiterlijk op vrijdag bij Projob binnen te zijn c.q. goedgekeurd te zijn. Je kunt je papieren declaratie naar ons faxen op nummer 020 - 5738393 (dit nummer staat ook vermeld op de declaratie) of mailen naar support@projob.nl.

Wij adviseren je om de de papieren declaratie te bewaren totdat je een loonstrook hebt ontvangen.

Uitkering ziektewet

De eerste dag dat je ziek bent, de zogenaamde wachtdag, krijg je niet vergoed. Na deze wachtdag betaalt Projob 91% van het dagloon aan je uit tijdens de ziekteperiode.

Het is belangrijk dat je wekelijks je declaratie inlevert, omdat je anders wellicht een te lage uitkering ontvangt.

Uren digitaal declareren

Als je je gewerkte uren gaat aanleveren via ons digitale urensysteem, Digiuur, ontvang je als je gegevens compleet zijn en we alle benodigde documenten ingevuld en ondertekend retour hebben ontvangen, een e-mail met je inloggegevens. Bij deze e-mail zit ook een handleiding voor het gebruik van Digiuur. Neem deze goed door voordat je je uren voor het eerst gaat invullen.

Urenbriefje downloaden

Als je je uren niet aanlevert via ons digitale urensysteem, Digiuur, kun je hieronder een urenbriefje downloaden.

> Download

Vakantiedagen

Als je een of meer dagen vrij neemt en deze wilt laten betalen uit je reservering vakantiedagen, dan kun je dit aangeven onder vakantie-uren.

Wij adviseren je om niet meer dan 40 uur per week in totaal (gewerkte uren + vakantie-uren) te declareren, aangezien je anders extra belasting betaalt.

Het is aan te bevelen je vrije dagen zoveel mogelijk op te nemen tijdens de periode dat je werkzaam bent via Projob. Als je ze aan het einde van je dienstverband met Projob laat uitbetalen, betaal je in de meeste gevallen meer belasting.

Op algemeen erkende feestdagen wordt doorgaans niet gewerkt en kun je dus geen uren declareren. Projob bepaalt aan de hand van je werkpatroon of je recht hebt op doorbetaling van deze niet gewerkte feestdag en indien dit het geval is voor hoeveel uur.

Vakantiegeld

In de week van 1 juni betaalt Projob het tegoed aan vakantiegeld automatisch aan je uit.

Daarnaast kun je maximaal vier keer per jaar vakantiegeld opvragen door op de declaratie bij de kolom 'altijd invullen' in het 4e hokje 'ja' aan te kruisen. In de digitale declaratie is dit het 3e hokje. Vakantiegeld wordt altijd belast volgens de loonbelastingtabel bijzondere beloningen.

Vaste dienst

Veel van onze uitzendingen resulteren in een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd bij de opdrachtgever. Wanneer er sprake is van het aangaan van een eventuele rechtstreekse arbeidsverhouding met de opdrachtgever, verzoeken wij je dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Verzekeringsplicht

Iedereen die in Nederland woont is verplicht een verzekering af te sluiten voor de kosten van geneeskundige zorg. Dat geldt ook voor iedereen die in Nederland werkt en waarvoor loonbelasting wordt afgedragen. Voor het afsluiten van een zorgverzekering ben je zelf verantwoordelijk. Iedereen kan een zorgverzekering afsluiten, omdat zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben voor de basiszorgverzekering. Indien je niet verzekerd bent, loop je kans op een boete van het College van Zorgverzekeringen. Bovendien moet je zelf de kosten betalen indien je medische zorg nodig hebt.

Voor je zorgverzekering betaal je zelf een nominale premie. Dit is een vast bedrag dat je zelf per maand (of ander tijdvak) voor je zorgverzekering betaalt. Deze vaste nominale premie is niet afhankelijk van bijvoorbeeld je leeftijd of gezondheid.

Daarnaast betaalt Projob voor jou een inkomensafhankelijke bijdrage. Dit is een wettelijk vastgesteld percentage van je loon. 

Vrije dagen opnemen

Wanneer je een vrije dag wilt opnemen, dien je dit te overleggen met de opdrachtgever. Wil je langer dan een week vrij nemen, dan stellen wij het op prijs als je dit aan ons meldt. Wij zullen in dat geval contact opnemen met de opdrachtgever om te informeren of tijdelijke vervanging nodig is. Zie ook reserveringen uitbetalen.

Werkzaamheden beëindigen

Wil je de werkzaamheden bij een opdrachtgever beëindigen, dan verzoeken wij je dit met zowel de opdrachtgever als met Projob te bespreken. Het is in verband met de continuïteit bij de opdrachtgever wenselijk dat je minimaal een aantal dagen opzegtermijn in acht neemt.

Wijzigingen gegevens

Zodra er iets verandert in je persoonsgegevens, bijvoorbeeld je adres, of banknummer, dan verzoeken wij je vriendelijk dit door te geven via support@projob.nl. Wij zorgen ervoor dat de wijziging direct wordt verwerkt in onze administratie.

Ziekte

Bij ziekte of een ongeval dien je dit 's ochtends vóór 09.00 uur telefonisch aan Projob én de opdrachtgever door te geven. Ben je tijdens je ziekte niet op het bij Projob bekende adres, wil je dit dan aan ons doorgeven?

Als je hersteld bent, dien je dit voordat je weer gaat werken eerst bij Projob te melden. Het is prettig als je Projob én de opdrachtgever regelmatig laat weten hoe het met je gaat.

Klik op onderstaande link voor het ziekteverzuimreglement van Projob.

> Download