Flexflitsen

De wet Werk en Zekerheid roept soms nog veel vragen op. We zetten het daarom graag opnieuw voor u op een rij als geheugensteun:

Van Baanzekerheid naar Werkzekerheid

De belangrijkste wijzigingen waar u mee te maken krijgt gaan over:

  • De flexibele arbeid
  • Het ontslagrecht
  • De werkloosheidswet 

Veranderingen per 1 januari 2015

- In een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Als de looptijd meer dan zes maanden is en korter dan twee jaar, dan is de maximale proeftijd een maand. Alleen als de werknemer een tijdelijk contract van twee jaar of langer krijgt, mag er een proeftijd van maximaal twee maanden worden vastgelegd. Een proeftijd is alleen nog maar mogelijk bij het eerste contract. Bij vervolgcontracten mag een proeftijd niet meer worden opgenomen, behalve als een volgend contract wordt afgesloten voor een nieuwe functie met duidelijk andere vaardigheden.

- Bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk laten weten of het contract wel of niet wordt voortgezet. En bij voortzetting, tegen welke voorwaarden.

- Het is niet meer mogelijk een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijk contract. Op deze regel is één uitzondering. Als de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag er een concurrentiebeding in het contract staan.

- Een oproepcontract is beperkt tot zes maanden. Daarna is het alleen nog mogelijk als het functies betreft die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen en dit bij cao is bepaald.

- Payrollmedewerkers krijgen dezelfde ontslagbescherming als hun collega’s die wel rechtstreeks bij een werkgever in dienst zijn.

Veranderingen per 30 maart 2015

Conform de ABU CAO Uitzendkrachten geldt m.i.v. 30 maart 2015 inlenersbeloning voor iedereen vanaf dag 1.

Tot 30 maart 2015: bij uitzendovereenkomst met uitzendbeding keuze voor of eerste 26 gewerkte weken CAO Uitzendkrachten of CAO inlener op onderstaande 6 punten.

Vanaf 30 maart 2015: verplicht toepassen CAO inlener vanaf dag 1 voor onderstaande punten inlenersbeloning:

  • Periodeloon in de schaal;
  • ATV in tijd of geld;
  • Toeslagen overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegen;
  • Initiële loonsverhoging bij inlener;
  • Kostenvergoeding;
  • Periodieken bij inlener.

NB: Er is geen overgangsregeling uitzendkrachten in fase A en B die van ABU-beloning naar inlenersbeloning over moeten.

Veranderingen per 1 juli 2015

Flex. De periode waarin tijdelijke contracten van werknemers verlengd kunnen worden zonder dat een vast contract ontstaat wordt gewijzigd. Er kunnen nog maximaal drie opvolgende tijdelijke contracten worden afgesloten voor een maximale periode van twee jaar. Tijdelijke contracten worden als elkaar opvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Deze verandering van periode heeft ook invloed op het fasen systeem uit de ABU CAO Uitzendkrachten. Voor fase A blijft de periode van 78 gewerkte weken gehandhaafd. De periode voor fase B wijzigt echter wel. Tot 1 juli 2015 is het zo dat er in fase B voor een periode van maximaal 2 jaar 8 contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. Per 1 juli 2015 wordt dit gewijzigd in een periode van maximaal 4 jaar waarin maximaal 6 contracten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden.

NB: Er is geen overgangsregeling voor uitzendkrachten die al een fase B contract hebben.

Ontslag. Het ontslagrecht wordt eenduidiger en eerlijker. De preventieve toets blijft gehandhaafd en wordt uitgevoerd door het UWV (ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid) en kantonrechter (overige ontslagen). De wet en niet de werkgever bepaalt of iemand via UWV of kantonrechter moet worden ontslagen. Er komt een wettelijk recht op een ontslagvergoeding voor een ieder. Deze transitievergoeding wordt in principe toegekend aan iedereen die wordt ontslagen op initiatief van de werkgever en twee jaar of langer in dienst is geweest. Dit geldt zowel bij ontslag van werknemers met een vast contract als bij het niet verlengen van een tijdelijk contract. Het geldt (anders dan nu) zowel wanneer iemand wordt ontslagen via UWV als wanneer dat gebeurt via de kantonrechter. De transitievergoeding geldt ook voor de uitzendbranche en begint te tellen vanaf het begin van fase A. Hierbij dienen uitzendovereenkomsten en detacheringscontracten in alle fasen bij elkaar te worden opgeteld. Eventuele onderbrekingen tellen niet mee en bij een onderbreking van meer dan 6 maanden begint de telling van de 2 jaar opnieuw.

Veranderingen per 1 januari 2016

WW. Het wordt financieel aantrekkelijker om werk te accepteren en WW-ers worden eerder verplicht om passend werk te accepteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt de termijn dat iemand recht heeft op WW stapsgewijs teruggebracht tot maximaal 2 jaar.

Heeft u nog vragen over de wet- & regelgeving? Wij staan u graag te woord!