Projob

gebruiksvoorwaarden

Intellectueel eigendomsrecht

Projob is de eigenaar of licentiehouder van alle eigendomsrechten op deze website en van het materiaal dat op deze website is gepubliceerd. Dit materiaal is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Alle rechten dienaangaande zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Projob.

Een bezoeker is toegestaan onderdelen van deze website te downloaden en/of een kopie/print te maken voor persoonlijk gebruik of om belanghebbenden voor zakelijke doeleinden te wijzen op informatie of materiaal op deze website. Niet toegestaan is het om onderdelen van deze website te gebruiken voor enigerlei commerciële doeleinden zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Projob.

De logo’s en huisstijl van deze website zijn eigendom van Projob en mogen op generlei wijze worden gebruikt zonder de nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Projob. 

Disclaimer

Projob kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie op deze website, er kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. 

Wanneer een onderdeel van deze website het mogelijk maakt om materiaal aan deze website toe te voegen en/of bestanden te uploaden, wordt door de gebruiker hiervan toegezegd dat de inhoud van al het materiaal en/of alle bestanden compleet is, naar waarheid is opgesteld, en in lijn is met de hiervoor gestelde gebruiksvoorwaarden. Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden zal gebruiker Projob volledig en onvoorwaardelijk vrijwaren ten aanzien van enigerlei claim van derden die betrekking heeft op materiaal en/of bestanden hetwelk door de gebruiker aan deze website is toegevoegd respectievelijk is ge-uploaded.

Bij het bezoeken en het al dan niet gebruik maken van deze website stemt de bezoeker in met deze gebruiksvoorwaarden.